Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածքը

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ  ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿԸ, առ` 04.12.2019

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ  ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿԸ  08.01.2020-Ի ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ

Իրավաբանական բաժին

Իրավաբանական բաժնի պետ` Նարինե Մաղաքյան

28-74-01, (0281) 2-25-22 (+374281) 2-55-95   էլ. փոստ

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺՆԻ
I. Ը Ն Դ Հ Ա Ն ՈՒ Ր Դ Ր ՈՒ Յ Թ Ն Ե Ր
1. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզպետարանի (այսուհետ՝ Մարզպետարան) աշխատակազմի (այսուհետ՝ Աշխատակազմ) իրավաբանական բաժինը (այսուհետ՝ Բաժին) Աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանում է։
2. Բաժինն իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ, քաղաքացիական ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, Քաղաքացիական և Հողային օրենսգրքերով, «Իրավական ակտերի մասին», «Տեղական Ինքնակառավարման մասին», «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին», «Վարչական իրավախախտումների մասին», «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով, Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրերով և կարգադրություններով, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և վարչապետի որոշումներով, Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզպետի (այսուհետ՝ Մարզպետ) որոշումներով և կարգադրություններով, Աշխատակազմի ղեկավարի հրամաններով, սույն կանոնադրությամբ, ինչպես նաև բաժնի լիազորությունների հետ կապված այլ իրավական ակտերով։
3. Բաժինը կազմավորում, վերակազմակերպում և նրա գործունեությունը դադարեցնում է Մարզպետը` օրենքով սահմանված կարգով։
4, Բաժնի կանոնադրությունը հաստատում (փոփոխում) է Մարզպետը։

II. ԲԱԺՆԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ
5. Բաժինն իր լիազորությունների շրջանակներում՝
ա) ապահովում է Մարզպետին և Աշխատակազմի ղեկավարին ՀՀ օրենսդրությամբ տրված լիազորությունների և գործունեության օպերատիվությունն ու արդյունավետությունը.
բ) ուսումնասիրում է Մարզպետարանի Աշխատակազմի կառուցվածքային և տարածքային ստորաբաժանումների կողմից Մարզպետի և Աշխատակազմի ղեկավարի քննարկմանը ներկայացվող իրավական ակտերի՝ որոշումների, կարգադրությունների և հրամանների նախագծերի համապատասխանությունը ՀՀ գործող օրենսդրությանը, տալիս է դրանց վերաբերյալ համապատասխան եզրակացություն.
գ) ուսումնասիրում և վերահսկում է մարզային ենթակայության ընկերությունների, հիմնարկների ու կազմակերպությունների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործառույթները և ծագած խնդիրների լուծման վերաբերյալ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով մարզպետին ներկայացնում է համապատասխան առաջարկություններ.
դ) ուսումնասիրում է մարզի տարածքում ՀՀ Սահմանադրության, օրենքների, ՀՀ նախագահի հրամանագրերի, կարգադրությունների, կառավարության և վարչապետի որոշումների, մարզպետի որոշումների և կարգադրությունների, ինչպես նաև այլ իրավական ակտերի կատարման ընթացքը և դրանց կատարումն ապահովելու վերաբերյալ առաջարկություններ է ներկայացնում Մարզպետին.
ե) ուսումնասիրում է մարզային ենթակայության ընկերությունների, հիմնարկների և կազմակերպությունների ղեկավարների կողմից արձակած և ընդունած իրավական ակտերը, այն օրենսդրությանը հակասելու դեպքում առաջարկություն է ներկայացնում մարզպետին օրենսդրությամբ սահմանված կարգով վերացնելու կամ կասեցնելու համար.
զ) քաղաքացիների իրավունքներն ու ազատությունները ապահովելու նպատակով կատարում է նրանց դիմում - գանգատների, առաջարկությունների ուսումնասիրություններ, ձեռնարկում է համապատասխան միջոցառումներ և առաջարկություններ է ներկայացնում Մարզպետին.
է) ընդհանրացնում է օրենսդրական ակտերի կիրառման պրակտիկան մարզում և օրենսդրության կատարելագործման վերաբերյալ առաջարկություններ է ներկայացնում Մարզպետին.
ը) Աշխատակազմի ստորաբաժանումներին ծանոթացնում է ՀՀ օրենքներին և այլ օրենսդրական ակտերին, ինչպես նաև դրանցում կատարված փոփոխություններին ու լրացումներին.
թ) ուսումնասիրում է մարզի տարածքում հանրապետական գործադիր մարմինների տարածքային ստորաբաժանումների գործունեությունը, օրենսդրությամբ սահմանված կարգով համապատասխան առաջարկություններ և անհրաժեշտ տեղեկատվություն ներկայացնում Մարզպետին.
ժ) մարզի տարածքում իրականացնում է ՀՀ օրենքների ու ենթաօրենսդրական ակտերի լուսաբանում ու պրոպագանդում.
ժա) անհրաժեշտ հսկողություն է սահմանում տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից ընդունած որոշումների և արձակած կարգադրությունների օրինականությունն ապահովելու ուղղությամբ.
ժբ) մարզի տարածքում իրականացնում է քաղաքացիների և պաշտոնատար անձանց ընդունելություն, ապահովում է նրանց անհրաժեշտ իրավաբանական խորհրդատվությամբ և համապատասխան տեղեկատվությամբ.
ժգ) սահմանված կարգով մասնակցում է իր իրավասությանը պատկանող հարցերի վերաբերյալ միջազգային պայմանագրերի /համաձայնագրերի/ նախագծերի մշակմանն ու քննարկմանը.
ժդ) կազմակերպում է քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց` Բաժնին հասցեագրված նամակների /դիմումներ, բողոքներ, առաջարկություններ/ քննարկումը և օրենքով սահմանված ժամկետում ապահովում դրանց ընթացքը.
ժե) մասնակցում է մարզպետարանում վարչական վարույթի վերաբերյալ գործերի կազմման և վարման աշխատանքներին.
ժզ) համագործակցում է հանրապետական գործադիր մարմինների տարածքային ծառայությունների և տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ, անհրաժեշտության դեպքում օրենքով սահմանված կարգով պահանջում հաշվետվություններ, կատարում համապատասխան վերլուծութուններ.
ժէ) իրականացնում է իրավական այլ ակտերով սահմանված Բաժնի գործունեության հետ կապված այլ գործառույթներ։


III. ԲԱԺՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ,
ՂԵԿԱՎԱՐՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄԸ

6. Բաժինն իր գործունեությունն իրականացնում է Աշխատակազմի հաստիքացուցակով նախատեսված կազմով։
7. Բաժնի գործունեությունը համակարգում և վերահսկում է Աշխատակազմի ղեկավարը։
8. Բաժնի ընթացիկ գործունեությունը կազմակերպում և ղեկավարում է Բաժնի պետը։
9. Բաժնի պետը համարվում է քաղաքացիական ծառայող։
10.Բաժնի պետի աշխատանքի կազմակերպման և ղեկավարման պատասխանատվության, որոշումներ կայացնելու լիազորությունների, շփումների և ներկայացուցչության, խնդիրների բարդության և դրանց ստեղծագործական լուծման, գիտելիքների և հմտությունների, իրավունքների և պարտականությունների, քաղաքացիական ծառայության դասային աստիճանի հետ կապված դրույթներն սահմանվում են նրանց կողմից զբաղեցվող քաղաքացիական ծառայության պաշտոնի անձնագրով։
 

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2020-06-01 17:57:17