Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Կազմակերպություններ

Մշակույթի ԵՎ սպորտի

Երաժշտական, արվեստի և գեղարվեստի դպրոցներ

Եղեգնաձորի մանկական երաժշտական դպրոց

Հեռ.` (+374) 281 2 32 50,

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք. Եղեգնաձոր,3601, Շահումյան 9

Էլ. փոստ`

Իրավաբանական տեսակը` ՊՈԱԿ

Տնօրեն՝ Արթուր Կարապետյան

Դպրոցը հիմնադրվել է 1958 թվականին։
Դպրոցում դասավանդող ուսուցիչների ընդհանուր թիվը կազմում է` 32, իսկ սպասարկող անձնակազմը՝ 9:

Գործում է դաշնամուրի, ջութակի,    երգեցողության, Ֆլեյտայի, շվիի, դուդուկի, քանոնի, դհոլի, թառի, քամանչայի, շեփորի, տրոմբոնի, սինթեզի, կլառնետի բաժիններ, որտեղ սովորում են շուրջ 288 աշակերտներ։ Իսկ պետպատվերով գործող ազգային նվագարանների խմբերում սովորում են 43 աշակերտներ:

Դպրոցում գործում է նաև քառաձայն երգչախումբ, ջութակահարների քառյակ, ժողգործիքների համույթ։

 

 

 

 

 

Հայաստանի ազգային պատկերասրահի Եղեգնաձորի մասնաճյուղ ՊՈԱԿ

Հեռ.` (+374) 281 2. 26. 38

Մանրամասն ↓

Հասցե` Վայոց ձորի մարզ, 3601, ք.Եղեգնաձոր Մոմիկի 1

Աշխատողներ` 4

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Մշակութային հաստատություն

Իրավաբանական տեսակը` ՊՈԱԿ

Եղեգնաձորի պատկերասրահը հիմնադրվել է 1978թ.: Այն իր գործունեության ընթացքում կազմակերպել է ինչպես հայ, այնպես էլ արտասահմանյան նկարիչների աշխատանքների բազմաթիվ ցուցադրություններ:
Մասնաճյուղի վերանորոգումից հետո, վերաբացման ցուցադրությունը, որը նվիրված է եղել 13-րդ դարի գրիչ, մանրանկարիչ, քանդակագործ և ճարտարապետ Մոմիկ Վարդապետի և իր ժամանակակիցների աշխատանքներին, իրականացվել է նրա ծննդյան 750-ամյակի տոնակատարությունների շրջանակում:
Ցուցադրությունները պարբերաբար թարմացվում են:

 

Մասնաճյուղի տնօրենի պաշտոնակատար՝ Գոհար Ավագյան 

 Թանգարաններ, պատկերասրահներ

ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Եղեգնաձորի երկրագիտական թանգարան

Հեռ.` (+374)281 2-33-92

Մանրամասն ↓

Հասցե` Վայոց ձորի մարզ, 3601,ք. Եղեգնաձոր, Շահումյան 4

Էլ. փոստ`

Նկարագրությունը. Վայոց ձոր մարզի «Եղեգնաձորի երկրագիտական թանգարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող, իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող, ոչ առևտրային կազմակերպություն է, որն ստեղծվել է մշակութային, գիտական, կրթական գործունեություն իրականացնելու նպատակով։
Գործունեության առարական և նպատակներն են՝
ՀՀ Վայոց ձորի մարզը ներկայացնող թանգարանային առարկաների և թանգարանային հավաքածուների պահպանումը, հայտնաբերումն ու հավաքումը, ուսումնասիրումը, հանրահռչակումը։
Թանգարանը հմնադրվել է 1968թվականին։ Այժմ աշխատակիցների քանակը կազմում է 11։ Թանգարանը Վայոց ձորի տարածաշրջանի մշակութային արժեքների պահպանության, գիտական ուսումնասիրության և պրոպագանդման կենտրոն է, որտեղ ամփոփված են մարզի տարածքից հայտնաբերված պատմական տարբեր ժամանակաշրջանների հնագիտական ուշագրավ նյութեր, այդ թվում՝ մի շարք եզակի նմուշներ։
Թանգարանի հնագիտական հավաքածուն մեծ կարևորություն ունի ոչ միայն մարզի, այլև Հայաստանի պատմության ուսումնասիրման համար։
Թանգարանային արժեք ներկայացնող ազգագրական հավաքածուի մեջ ընդգրկված են 17-ից 20-րդ դարերի պատմության, կենցաղի, սովորությունների, հավատալիքների վերաբերյալ հարուստ նյութեր։
Մարզի արդի ժամանակաշրջանի պատմությունն ամփոփված է բազմաբնույթ փաստաթղթային-արխիվային արժեքավոր հավաքածուներում։
• Թանգարանն իր գործունեության նպատակներին համապատասխան՝
Իրականացնում է`
ա/ կազմակերպությանն ամրացված թանգարանային առարկաների և թանգարանային հավաքածուների ֆիզիկական պահպանվածությունն ու անվտանգությունն ապահովող միջոցառումներ, այդ թվում՝ թանգարանային առարկաների կոնսերվացումը և վերականգնումը.
բ/ թանգարանային հավաքածուների համալրում՝ նվիրաբերումների, կտակի, հանձնման, գնման եղանակներով.
գ/ կազմակերպությանն ամրացված /մշտական կամ ժամանակավոր պահպանության/, ինչպես նաև՝ համալրման նպատակով ձեռքբերված թանգարանային առարկաների և թանգարանային հավաքածուների հաշվառում.
դ/ գիտալուսավորչական աշխատանք, կազմակերպելով դասախոսություններ, համաժողովներ.
ե/ գիտահետազոտական աշխատանք
Կազմակերպում է`
ա/ թանգարանի մշտական և ժամանակավոր ցուցադրություններ, էքսկուրսիաններ` մարզի պատմամշակութային հուշարձաններ։
բ/ ցուցահանդեսներ կազմակերպությանն ամրացված, նաև իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց պատկանող թանգարանային առարկաներով և թանգարանային հավաքածուներով։
Ապահովում է`
ա/ կազմակերպությանն ամրացված թանգարանային առարկաների և թանգարանային հավաքածուների մատչելիությունը.
բ/ կազմակերպությանն ամրացված շենքի պահպանությանն ու օգտագործմանն անհրաժեշտ պայմանակարգը /ռեժիմը/, իրականացնում է հակահրդեհային անվտանգության միջոցառումներ։
Պատրաստում և հրատարակում է գիտական աշխատություններ, մենագրություններ, հոդվածներ, ժողովածուներ, ուղեցույցներ, կատալոգներ, ինչպես նաև կազմակերպության գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվական ու գովազդային նյութեր.
Համագործակցում է Հայաստանի Հանրապետության և օտարերկրյա թանգարանների հետ՝ թանգարանային գործի տեսական ու գիտագործնական խնդիրների վերաբերյալ համատեղ ծրագրերի մշակման և իրականացման նպատակով.
ինքնուրույն կազմում է իր հիմնական գործունեության ընթացիկ և սոցիալ-տնտեսական զարգացման հեռանկարային ծրագրերը.
Ձևավորում է իր տնտեսական զարգացման ծրագիրը, որոշում թանգարանի մշտական ցուցադրության այցելության մուտքավճարի չափը, մշտական ցուցադրության բացատրությունների /էքսկուրսիաների/, թանգարանի ծառայությունների մատուցման կարգն ու սակագները, եթե Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ այլ բան նախատեսված չէ.
• Կազմակերպությունն իրականացնում է ձեռնարկատիրական գործունեության հետևյալ տեսակները՝
ա/ հրատարակչական գործունեություն,
բ/ հուշանվերների պատրաստում և իրացում։
Լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակներով կազմակերպությունը կարող է զբաղվել միայն լիցենզիայի հիման վրա։

  •  Կազմակերպության գործունեության ընթացքում առաջացած շահույթն օգտագործվում է սույն կանոնադրությամբ նախատեսված նպատակների իրականացման համար։ Կազմակերպության շահույթի օգտագործման կարգը սահմանում է հիմնադիրը։
  •   Պետական բյուջեով կազմակերպության համար ուղղակի նախատեսված միջոցների սահմաններում կազմակերպության կողմից պետությանը մատուցվող ծառայությունների, աշխատանքների և ապրանքների գնումն իրականացվում է մեկ աղբյուրից գնումների կատարման ձևով։

Կազմակերպության կողմից պետությանը այլ ծառայություններ, աշխատանքներ կարող են մատուցվել կամ ապրանքներ իրացվել միայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված կարգով։
Կազմակերպությունը հարկերը, տուրքերը և պարտադիր այլ վճարները վճարում է շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող կազմակերպությունների համար նախատեսված կարգով ու չափով։

Տնօրեն՝    Կարեն Ազատյան
 Մշակույթի տներ

Եղեգնաձորի մարզային մշակույթի կենտրոն ՊՈԱԿ

Հեռ.` (+374)

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք. Եղեգնաձոր Մոմիկի 1

Իրավաբանական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրականացնում է Վայոց ձորի մարզի ազգաբնակչության մշակութային սպասարկումը, նպաստում է մատաղ սերնդի գեղագիտական դաստիարակության և արվեստի նկատմամբ ճաշակի ձևավորման գործին, ազգային ավանդույթների ինչպես նաև համաշխարհային մշակութային արժեքների հիման վրա։
Մշակույթի կենտրոնի ստեղծման տարեթիվը` 1976։
Շենքը տիպային է, եռահարկ։ Շենքում տեղակայված են Եղեգնաձորի մշակույթի կենտրոնը, Վայոց ձորի մարզային գրադարանը, Ազգային պատկերասրահի Եղեգնաձորի մասնաճյուղը, Վայոց ձորի մարզային երիտասարդական կենտրոնը։
ԵՄԿ-ն իր տրամադրության տակ ունի համերգային մեծ դահլիճ` 466 նստատեղով, սպորտային դահլիճ և համերգային փոքր դահլիճ` 100 տեղանոց։
ԵՄԿ-ում գործում են ազգագրական, ժողովրդական, ժամանակակից պարերի խմբեր, ժողովրդական և էստրադային երգի ստուդիա, մանկական երգի ստուդիան, Քառաձայն երգչախումբ, կարատեի մարզական ակումբ։
Գործում են նաև այլ կարճաժամկետ ուսուցողական խմբեր` վարսահարդարման, մատնա-դիմահարդարման, սեղանի և ուտեստեղենի ձևավորման խմբակներ։
Մշակույթի կենտրոնի սաները մասնակցել են մարզային, հանրապետական, միջազգային տարբեր փառատոնների, առաջնությունների ու դարձել դափնեկիրներ և չեմպիոններ։
Մշակույթի կենտրոնն ակտիվորեն համագործակցում է միջազգային ինչպես նաև մարզի հասարակական և երիտասարդական կազմակերպությունների հետ։

Տնօրեն Նաիրա Զոհրաբյան
 Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2022-01-21 18:40:16