Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածքը

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ԳԼԽԱՎՈՐ   ՔԱՐՏՈՒՂԱՐԻ N 75  ՀՐԱՄԱՆԸ (19  մարտ  2021թ)  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿԸ 07.01.2022-ի ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿԸ  01.05.2021-Ի ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿԸ  08.01.2020-Ի ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ  ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿԸ, առ` 04.12.2019

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿԸ  08.01.2019-Ի ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿԸ  08.01.2018-Ի ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿԸ  01.01.2017-Ի ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿԸ  01.01.2016-Ի ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

 

Նարինե Մաղաքյան

Նարինե Մաղաքյան

Իրավաբանական բաժնի պետ

 (0281) 2-25-22 (+374281) 2-55-95

Կենսագրություն

Նարինե Հենրիկի Մաղաքյանը ծնվել է 1984թ. ՀՀ Կոտայքի մարզի Բջնի գյուղում:
Կրթություն
1989-2000թթ սովորել է Բջնիի Հովհաննես Թումանյանի անվան միջնակարգ դպրոցում:
2000-2004թթ. սովորել է ԵՊՀ-ի արևելագիտության ֆակուլտետի թուրքագիտության բաժնում, ստացել է բակալավրի աստիճան:
2004-2006թթ. սովորել է Հայաստանի պետական կառավարման ակադեմիայի իրավագիտության ֆակուլտետում, ստացել` իրավագետ-մագիստրոսի աստիճան:

Աշխատանքային գործունեություն
2008-2010թթ. -ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարանի աշխատակազմի ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնում առաջին կարգի մասնագետ:
2012-2012թթ. -ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարանի աշխատակազմի իրավաբանական բաժնում գլխավոր մասնագետ:
2012թ. մարտից` ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարանի աշխատակազմի իրավաբանական բաժնի պետ:
Ընտանեկան դրություն
Ամուսնացած է, ունի երկու դուստր:
Անկուսակցական է:
 

Գործառույթներ / իրավասություններ

Բաժնի պետը՝

ա) սահմանված կարգով վերացնում կամ կասեցնում է մարզային ենթակայության կազմակերպությունների ղեկավարների օրենսդրությանը հակասող իրավական ակտերը.
բ) Օրենսդրական դաշտի ապահովման նպատակով անհրաժեշտ խորհրատվություն է տրամադրում մարզի համայնքների ավագանու որոշումների, մարզային ենթակայության հիմնարկների և ընկերությունների ղեկավարների կողմից տրված հրամանների ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխանելու վերաբերյալ.
գ) ստուգում է մարզպետարանի ենթակա բաժնետիրական ընկերությունների կանոնադրությունների համապատասխանությունը ՀՀ օրենսդրության պահանջներին .
դ) Օրենսդրական տեխնիկայի կանոնների կիրարկումն ապահովելու նպատակով համայնքների ղեկավարների աշխատակազմերին տրամադրում է մեթոդական և գործնական օգնություն.
ե) ապահովում է Մարզպետի որոշումների ու կարգադրությունների, Աշխատակազմի ղեկավարի հրամանների կատարումը Մարզպետարանի ենթակա կառույցների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից.
զ) Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ իրականացնում է մարզային ենթակայության կազմակերպությունների և ՓԲ ընկերությունների կողմից ընդունված իրավական ակտերի ուսումնասիրումը և օրենսդրությանը հակասող իրավական ակտերի վերացումը կամ կասեցումը.
է) Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ իրականացնում է ՏԻՄ-երի օրենսդրությանը հակասող իրավական ակտերի դատական կարգով գանգատարկումը.
ը)Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ իրականացնում է ստուգումներ մարզային ենթակայության կառույցներում և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում.
թ) Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ կազմակերպում է մարզպետի կողմից վարչական տույժի ենթարկելու որոշման նախագծի նախապատրաստումը.
ժ) իրականացնում է Մարզպետի որոշումների և կարգադրությունների, Աշխատակազմի ղեկավարի հրամանների նախագծերի նախապատրաստումը, Մարզպետարանի կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից նախապատրաստված նախագծերի վերաբերյալ տալիս է եզրակացություններ իրավական ակտերի համապատասխանության վերբերյալ.
ժա) հանդես է գալիս դատարաններում Մարզպետի, Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ՝ որպես մարզպետարանի ներկայացուցիչ, աջակցում է դատարանների վճիռների և որոշումների կատարմանը, միջոցներ է ձեռնարկում մարզի ազգաբնակչության իրավունքներն ու օրինական շահերն ապահովելու ուղղությամբ.
ժբ) ընդհանրացնում է օրենսդրության կիրառման պրակտիկան, օրենսդրության կատարելագործման վերաբերյալ առաջարկություններ է ներկայացնում Մարզպետին.
ժգ/ մարզխորհրդի նիստերում համայնքների ղեկավարներին ծանոթացնում է ՀՀ օրենքներին, ՀՀ Նախագահի հրամանագրերին, ՀՀ կառավարության ու ՀՀ Վարչապետի որոշումներին, մարզպետի որոշումներին ու կարգադրություններին և դրանցից բխող ՏԻՄ-երի խնդիրներին.
ժդ)Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ նախապատրաստում է ՀՀ կառավարության և ՀՀ Վարչապետի քննարկմանը ներկայացվող որոշումների նախագծեր.
ժե)Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ քննարկում է քաղաքացիների առաջարկությունները, դիմումներն ու բողոքները, ինչպես նաև պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման և այլ մարմինների գրություններ և լուծում դրանց ընթացքը օրենքով սահմանված կարգով.
ժզ) Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ կատարում է քաղաքացիների ընդունելություն.
ժէ) Աշխատակազմի ղեկավարին է ներկայացնում Բաժնի աշխատանքային ծրագրերը.

ժը)Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ ապահովում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր նախապատրաստելը, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցեր մշակելը.
ժթ) Աշխատակազմի ղեկավարին առաջարկություններ է ներկայացնում Բաժնի քաղաքացիական ծառայողին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով արտահերթ ատեստավորելու, վերապատրաստելու, կարգապահական տույժի ենթարկելու և խրախուսելու վերաբերյալ.
ի) ատեստավորումից առնվազն 2 շաբաթ առաջ ներկայացնում և իր անմիջական ենթակայության տակ գտնվող քաղաքացիական ծառայողի ծառայողական բնութագրերը.
իա) նախապատրաստում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցեր.
իբ) Աշխատակազմի ղեկավարին ներկայացնում է բաժնի աշխատանքային ծրագրերը.
իգ) իր լիազորությունների շրջանակներում, նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, զեկուցագրեր և այլ գրություններ.
իդ) Աշխատակազմի ղեկավարին` ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է առաջարկություններ՝ բաժնի աշխատանքներին մասնագետներ, փորձագետներ,
գիտական հաստատությունների ներկայացուցիչներ ներգրավելու և աշխատանքային խմբեր կազմավորելու համար.
իե) Աշխատակազմի ղեկավարին` ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է զեկուցումներ՝ իր կողմից սպասարկվող ոլորտին առնչվող համապատասխան մարմիններում կատարվող աշխատանքների վիճակի մասին.
իզ) իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ.

Բաժնի պետն ունի Օրենքով, այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ(սոցիալական երաշխիքներ) և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ (սահմանափակումներ):
 

← Վերադառնալ ցուցակին

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2022-06-27 14:35:41