Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածքը

   ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ (ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ)

  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿԸ առ 01.01.2018թ.

Նարինե Մաղաքյան

Նարինե Մաղաքյան

Իրավաբանական բաժնի պետ

28-74-01, (0281) 2-25-22 (+374281) 2-55-95

Կենսագրություն

Նարինե Հենրիկի Մաղաքյանը ծնվել է 1984թ. ՀՀ Կոտայքի մարզի Բջնի գյուղում:
Կրթություն
1989-2000թթ սովորել է Բջնիի Հովհաննես Թումանյանի անվան միջնակարգ դպրոցում:
2000-2004թթ. սովորել է ԵՊՀ-ի արևելագիտության ֆակուլտետի թուրքագիտության բաժնում, ստացել է բակալավրի աստիճան:
2004-2006թթ. սովորել է Հայաստանի պետական կառավարման ակադեմիայի իրավագիտության ֆակուլտետում, ստացել` իրավագետ-մագիստրոսի աստիճան:

Աշխատանքային գործունեություն
2008-2010թթ. -ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարանի աշխատակազմի ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնում առաջին կարգի մասնագետ:
2012-2012թթ. -ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարանի աշխատակազմի իրավաբանական բաժնում գլխավոր մասնագետ:
2012թ. մարտից` ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարանի աշխատակազմի իրավաբանական բաժնի պետ:
Ընտանեկան դրություն
Ամուսնացած է, ունի երկու դուստր:
Անկուսակցական է:
 

Գործառույթներ / իրավասություններ

Բաժնի պետը՝

ա) սահմանված կարգով վերացնում կամ կասեցնում է մարզային ենթակայության կազմակերպությունների ղեկավարների օրենսդրությանը հակասող իրավական ակտերը.
բ) Օրենսդրական դաշտի ապահովման նպատակով անհրաժեշտ խորհրատվություն է տրամադրում մարզի համայնքների ավագանու որոշումների, մարզային ենթակայության հիմնարկների և ընկերությունների ղեկավարների կողմից տրված հրամանների ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխանելու վերաբերյալ.
գ) ստուգում է մարզպետարանի ենթակա բաժնետիրական ընկերությունների կանոնադրությունների համապատասխանությունը ՀՀ օրենսդրության պահանջներին .
դ) Օրենսդրական տեխնիկայի կանոնների կիրարկումն ապահովելու նպատակով համայնքների ղեկավարների աշխատակազմերին տրամադրում է մեթոդական և գործնական օգնություն.
ե) ապահովում է Մարզպետի որոշումների ու կարգադրությունների, Աշխատակազմի ղեկավարի հրամանների կատարումը Մարզպետարանի ենթակա կառույցների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից.
զ) Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ իրականացնում է մարզային ենթակայության կազմակերպությունների և ՓԲ ընկերությունների կողմից ընդունված իրավական ակտերի ուսումնասիրումը և օրենսդրությանը հակասող իրավական ակտերի վերացումը կամ կասեցումը.
է) Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ իրականացնում է ՏԻՄ-երի օրենսդրությանը հակասող իրավական ակտերի դատական կարգով գանգատարկումը.
ը)Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ իրականացնում է ստուգումներ մարզային ենթակայության կառույցներում և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում.
թ) Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ կազմակերպում է մարզպետի կողմից վարչական տույժի ենթարկելու որոշման նախագծի նախապատրաստումը.
ժ) իրականացնում է Մարզպետի որոշումների և կարգադրությունների, Աշխատակազմի ղեկավարի հրամանների նախագծերի նախապատրաստումը, Մարզպետարանի կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից նախապատրաստված նախագծերի վերաբերյալ տալիս է եզրակացություններ իրավական ակտերի համապատասխանության վերբերյալ.
ժա) հանդես է գալիս դատարաններում Մարզպետի, Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ՝ որպես մարզպետարանի ներկայացուցիչ, աջակցում է դատարանների վճիռների և որոշումների կատարմանը, միջոցներ է ձեռնարկում մարզի ազգաբնակչության իրավունքներն ու օրինական շահերն ապահովելու ուղղությամբ.
ժբ) ընդհանրացնում է օրենսդրության կիրառման պրակտիկան, օրենսդրության կատարելագործման վերաբերյալ առաջարկություններ է ներկայացնում Մարզպետին.
ժգ/ մարզխորհրդի նիստերում համայնքների ղեկավարներին ծանոթացնում է ՀՀ օրենքներին, ՀՀ Նախագահի հրամանագրերին, ՀՀ կառավարության ու ՀՀ Վարչապետի որոշումներին, մարզպետի որոշումներին ու կարգադրություններին և դրանցից բխող ՏԻՄ-երի խնդիրներին.
ժդ)Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ նախապատրաստում է ՀՀ կառավարության և ՀՀ Վարչապետի քննարկմանը ներկայացվող որոշումների նախագծեր.
ժե)Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ քննարկում է քաղաքացիների առաջարկությունները, դիմումներն ու բողոքները, ինչպես նաև պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման և այլ մարմինների գրություններ և լուծում դրանց ընթացքը օրենքով սահմանված կարգով.
ժզ) Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ կատարում է քաղաքացիների ընդունելություն.
ժէ) Աշխատակազմի ղեկավարին է ներկայացնում Բաժնի աշխատանքային ծրագրերը.

ժը)Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ ապահովում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր նախապատրաստելը, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցեր մշակելը.
ժթ) Աշխատակազմի ղեկավարին առաջարկություններ է ներկայացնում Բաժնի քաղաքացիական ծառայողին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով արտահերթ ատեստավորելու, վերապատրաստելու, կարգապահական տույժի ենթարկելու և խրախուսելու վերաբերյալ.
ի) ատեստավորումից առնվազն 2 շաբաթ առաջ ներկայացնում և իր անմիջական ենթակայության տակ գտնվող քաղաքացիական ծառայողի ծառայողական բնութագրերը.
իա) նախապատրաստում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցեր.
իբ) Աշխատակազմի ղեկավարին ներկայացնում է բաժնի աշխատանքային ծրագրերը.
իգ) իր լիազորությունների շրջանակներում, նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, զեկուցագրեր և այլ գրություններ.
իդ) Աշխատակազմի ղեկավարին` ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է առաջարկություններ՝ բաժնի աշխատանքներին մասնագետներ, փորձագետներ,
գիտական հաստատությունների ներկայացուցիչներ ներգրավելու և աշխատանքային խմբեր կազմավորելու համար.
իե) Աշխատակազմի ղեկավարին` ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է զեկուցումներ՝ իր կողմից սպասարկվող ոլորտին առնչվող համապատասխան մարմիններում կատարվող աշխատանքների վիճակի մասին.
իզ) իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ.

Բաժնի պետն ունի Օրենքով, այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ(սոցիալական երաշխիքներ) և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ (սահմանափակումներ):
 

← Վերադառնալ ցուցակին

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2019-01-18 17:06:36