Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Հայտարարություններ (թափուր հաստիքներ)

Թափուր աշխատատեղերի համար մրցույթների հայտարարություններ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ,,ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Մալիշկայի թիվ 1 միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ-ի տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մրցույթի մասին

   ÐÐ ì³Ûáó ÓáñÇ Ù³ñ½Ç ,,سÉÇßϳÛÇ թիվ 1 ÙÇçݳϳñ· ¹åñáó,, äà²Î-Ç Ï³é³í³ñÙ³Ý ËáñÑáõñ¹Á ѳÛï³ñ³ñáõÙ ¿ µ³ó ÙñóáõÛÃ` ѳëï³ïáõÃÛ³Ý ïÝûñ»ÝÇ å³ßïáÝÇ Ã³÷áõñ ï»ÕÁ ½µ³Õ»óÝ»Éáõ ѳٳñ:

гëï³ïáõÃÛ³Ý ïÝûñ»ÝÇ å³ßïáÝÇ Ñ³Ù³ñ ³ÝóϳóíáÕ ÙñóáõÛÃÇÝ Ù³ëݳÏó»Éáõ å³ñï³¹Çñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÝ »Ýª

1. ÐÐ ù³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝÁ,

2. ´³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛáõÝÁ,

3. àõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñÙ³Ý Çñ³íáõÝùÁ (ѳí³ëï³·Çñ):

 ØñóáõÛÃÇÝ Ù³ëݳÏó»Éáõ ѳٳñ å³Ñ³ÝçíáÕ ÷³ëï³ÃÕûñÝ »Ýª

1. ¸ÇÙáõÙª ѳëï³ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ËáñÑñ¹Ç ݳ˳·³ÑÇ ³ÝáõÝáí,

2. ÐÐ ù³Õ³ù³óáõ ³ÝÓݳ·ñÇ å³ï×»ÝÁ,

3. гëï³ïáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñÙ³Ý Çñ³íáõÝùÇ (ѳí³ëï³·ñÇ) å³ï×»ÝÁ,

4. îíÛ³É Ñ³ëï³ïáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Íñ³·ÇñÁ (Ý»ñϳ۳óÝ»É ÙñóáõÛÃÇó ³éÝí³½Ý 3 ûñ ³é³ç),

5. Ðñ³å³ñ³Ïí³Í Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ ó³ÝÏÁ ϳ٠·Çï³Ï³Ý ÏáãáõÙÁ ѳëï³ïáÕ ÷³ëï³ÃáõÕà (¹ñ³Ýó ³éϳÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ),

6. ²ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ·ñùáõÛÏÇ å³ï×»ÝÁ:

ö³ëï³ÃÕûñÇ å³ï×»ÝÝ»ñÁ å»ïù ¿ Ý»ñϳ۳óÝ»É µÝûñÇݳÏÝ»ñÇ Ñ»ï:

ö³ëï³ÃÕûñÝ ÁݹáõÝíáõÙ »Ý 2020 Ãí³Ï³ÝÇ հուլիսÇ 08-Çó օգոստոսÇ 07-Á Ý»ñ³éÛ³É, ³Ù»Ý ûñª ųÙÁ 10:00-Çó ÙÇÝã»õ ųÙÁ 15:00-Á, µ³óÇ ß³µ³Ã, ÏÇñ³ÏÇ »õ ³ÛÉ áã ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ûñ»ñÇó:

ö³ëï³ÃÕûñÇ ÁݹáõÝáõÙÁ ϳÝóϳóíǪ Áëï ϳñ·Ç:

ØñóáõÛÃÁ ï»ÕÇ Ïáõݻݳ 2020 Ãí³Ï³ÝÇ օգոստոսÇ 18-Çݪ ųÙÁ 15:00-ÇÝ, ì³Ûáó ÓáñÇ Ù³ñ½Ç سÉÇßϳÛÇ թիվ 1 ÙÇçݳϳñ· ¹åñáóáõÙ:

 Հ³ëó»Ýª سÉÇßϳ ѳٳÛÝù, 8-ñ¹ ÷áÕáó, ß»Ýù 76:

î»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ½³Ý·³Ñ³ñ»É` (+374281) 9-58-20 ϳ٠(+37477) 06-85-95 Ñ»é³Ëáë³Ñ³Ù³ñÝ»ñáí: 

Հայտարարված է` 08.07.2020

Վերջին ժամկետը` 07.08.2020

Պատասխանատու անձ` ՀՀ ՎՁՄ կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն
Հասցե` ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, 3601, ք. Եղեգնաձոր, Շահումյան 5
Հեռ.` (+374281) 2-25-51
էլ. փոստ`← Վերադառնալ ցուցակին

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2022-05-18 10:31:26