Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածքը

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ  ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿԸ, առ` 04.12.2019

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ  ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿԸ  08.01.2020-Ի ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ  ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿԸ 01.07.2020-Ի ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

 

Հողաշինության և հողoգտագործման բաժին - մարզային հողային պետական տեսչություն

Հողաշինության և հողօգտագործման բաժին-մարզային հողային պետական տեսչության պետ` Մեսրոպ Մեսրոպյան

 (0281) 2-25-22 (+374281) 2-37-13   էլ. փոստ

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՀՈՂԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՀՈՂԱՅԻՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈԻԹՅԱՆ

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզպետարանի աշխատակազմի/ այսուհետ` Մարզպետարան/ հողաշինության և հողօգտագործման բաժնի-մարզային հողային պետական տեսչության /այսուհետ` Տեսչություն/ լիազորություները սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով, Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրերով, կարգադրություններով,. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի որոշումներով, Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզպետի / այսուհետ` Մարզպետ/ որոշումներով, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ։
2. Տեսչությունը մարզպետարանի աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանում է, որը ղեկավարում է վարչության պետը։
Տեսչության պետը պաշտոնի նշանակվում և պաշտոնից ազատվում է օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։

II. ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ
3. Տեսչությունն իր լիազորությունների շրջանակներում`

ա) վերահսկում է Մարզի սահմանանիշների և գեոդեզիական կետերի պահպանումը .
բ) կազմակերպում է Մարզի հողերի օգտագործման սխեմաները սահմանված կարգով կառավարության հաստատմանը ներկայացնելու աշխատանքները.
գ) կազմում է Մարզի հողային հաշվեկշիռը.
դ) վերահսկողություն է իրականացնում Մարզի տարածքում հողաշինարարության , հողօգտագործման և հողի պահպանման նկատմամբ, կանխում, կասեցնում և վերահսկում ապօրինի հողօգտագործումը.
ե) վերահսկում է համայնքների ղեկավարների գործունեությունը հողային հարաբերությունների բնագավառում.
զ) վերահսկողություն է իրականացնում համայնքային սեփականություն համարվող հողերի օտարման գործընթացի նկատմամբ.
է) համակարգում է համայնքային սեփականություն համարվող հողերի օգտագործման տրամադրման մրցույթների կազմակերպման և անցկացման գործընթացը.
ը) կազմակերպում է համայնքների հողերի գոտիավորման և օգտագհործման սխեմաների, բնակավայրերի գլխավոր հատակագծերի նախագծերի իրականացման աշխատանքները.
թ) կազմակերպում է Մարզի տարածքում հանրապետական և տարածքային հողաշինարարական նախագծերի իրականացման աշխատանքները
ժ) կազմակերպում է ընթացիկ ստուգումներ մարզպետի կողմից հաստատված ամենամյա ժամանակացույցին համապատասխան` ըստ համայնքների, համաձայնեցնլով իրավական հսկողության բարձրագույն մարմնի հետ.
ժա) իրականացնում է վերահսկողություն համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողերի բերրիության, հողի այլ օգտակար հատկությունների պահպանման, բարելավման և արդյունավետ օգտագործման գործընթացի նկատմամբ.
ժբ) համակարգում է համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողերի խախտման հետ կապված աշխատանքներ կատարելիս հողի բերրի շերտի հանման, պահպանման և օգտագործման գործընթացը.
ժգ) համակարգում է մարզի տարածքում համայնքների վարչական սահմաններում ընդգրկված պետական սեփականություն համարվող հողամասերի օգտագործման տրամադրման մրցույթների կազմակերպման և անցկացման գործընթացը.
ժդ) իրականացնում է վերահսկողություն մարզի տարածքում համայնքների վարչական սահմաններում ընդգրկված պետական սեփականություն համարվող հողամասերի նպատակային օգտագործման գործընթացի նկատմամբ
ժե) կազմակերպում է մարզի համայնքների վարչական սահմանների փոփոխման վերաբերյալ կառավարություն առաջարկություններ ներկայացնելու աշխատանքները .

III. ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ, ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ, ՂԵԿԱՎԱՐՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄԸ

4.Տեսչությունն իր գործունեությունն իրականացնում է Մարզպետարանի աշխատակազմի հաստիքացուցակով նախատեսված կազմով։
5. Տեսչության գործունեությունը համակարգում և վերահսկում է Աշխատակազմի ղեկավարը։
6. Տեսչության ընթացիկ գործունեությունը կազմակերպում և ղեկավարում է Տեսչության պետը։
7. Տեսչության պետի և աշխատողների աշխատանքի կազմակերպման և ղեկավարման պատասխանատվության, որոշումներ կայացնելու լիազորությունների, շփումների և ներկայացուցչության, խնդիրների բարդության և դրանց ստեղծագործական լուծման, գիտելիքների և հմտությունների, իրավունքների և պարտականությունների, քաղաքացիական ծառայության դասային աստիճանի հետ կապված դրույթները սահմանվում է նրանց կողմից զբաղեցվող քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անձնագրերով։
 

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2020-11-26 17:49:51