Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածքը

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ԳԼԽԱՎՈՐ   ՔԱՐՏՈՒՂԱՐԻ N 75  ՀՐԱՄԱՆԸ (19  մարտ  2021թ)  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿԸ 07.01.2022-ի ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿԸ  01.05.2021-Ի ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿԸ  08.01.2020-Ի ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ  ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿԸ, առ` 04.12.2019

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿԸ  08.01.2019-Ի ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿԸ  08.01.2018-Ի ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿԸ  01.01.2017-Ի ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿԸ  01.01.2016-Ի ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

 

Ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչություն

Ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետ` Անահիտ Սարգսյան (պարտականությունները կատարող)

 (0281) 2-25-22 (+374281) 2-33-01   էլ. փոստ

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒՅԹԱՆ

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզպետարանի աշխատակազմի/ այսուհետ` Մարզպետարան/ ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության /այսուհետ` Վարչություն/ լիազորություները սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով, Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրերով, կարգադրություններով,. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի որոշումներով, Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզպետի / այսուհետ` Մարզպետ/ որոշումներով, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ։
2.Վարչությունը մարզպետարանի աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանում է, որը ղեկավարում է վարչության պետը։
Վարչության պետը պաշտոնի նշանակվում և պաշտոնից ազատվում է օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։


II. ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ
3.Վարչությունն իր լիազորությունների շրջանակներում`
ա/ ապահովում և վերահսկում է տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեի առանձին ծրագրերով ՀՀ Վայոց ձորի մարզին /այսուհետ` Մարզ/ հատկացված միջոցների շրջանակներում նախահաշիվների, ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույցերի կազմման, օրենքներին ու մեթոդաբանությանը համապատասխանության, հաշվետվությունների ընդունման, ամփոփման և Մարզի ամփոփ հաշվետվությունները ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ներկայացման աշխատանքները.
բ/ վերահսկում է մարզպետարանին ՀՀ պետական բյուջեից հատկացված ֆինանսական միջոցների արդյունավետ օգտագործումը.
գ/ համակարգում է մարզպետարանի և մարզային ենթակայության կազմակերպությունների կարիքների համար աշխատանքների, ծառայությունների, ապրանքների գնման աշխատանքները.
դ/ համակարգում է մարզի հանրակրթական դպրոցների աշակերտների փաստացի թվաքանակի, դասարան կոմպլեկտների կազմավորման, ըստ աշակերտների թվաքանակի հանրակրթական դպրոցների տվյալ տարվա բյուջետային հատկացումների հաշվարկների իրականացման և ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ներկայացներլու աշխատանքները.
ե/ սահմանված կարգով վերահսկում է պետական բյուջեից մարզի հանայնքների բյուջեներին հատկացված միջոցների ընթացիկ ֆինանսավորումը և դրանց նպատակային օգտագործումը.
զ/ Մարզի տեղական ինքնակառավարման մարնիններին` համայնքների բյուջեների նախագծերի նախապատրաստման ընթացքում ցուցաբերում է աջակցություն և մեթոդական օգնություն.
է/ կազմակերպում է հաշվապահական հաշվառումը վարելու, աշխատակազմի ֆինանսական, հարկային, վիճակագրական, պարտադիր սոց. ապահովագրության հաշվետվությունները ժամանակին ներկայացնելու աշխատանքները, պատասխանավություն է կրում դրանց ժամանակին չներկայացնելու համար.
ը/ ապահովում է մարզպետարանի աշխատակազմի տարեկան պահպանման ծախսերի, ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույցերի կազմումը.
թ/ իրականացնում է մարզպետարանի և ենթակա ՊՈԱԿ-ների ներքին աուդիտի աշխատանքները.
ժ/ կազմակերպում է մարզային ենթակայության պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական գործունեության ծրագրային ցուցանիշների ամփոփման աշխատանքները.
ժա/ կազմակերպում և վերահսկում է յուրաքանչյուր ամիս ՀՀ պետական բյուջեով մարզին հատկացված միջոցների շրջանակներում ծրագրերի ֆինանսավորման հայտերի կազմման աշխատանքները, սահմանված ժամկետում ներկայացնում է ՀՀ ֆինանսերի նախարարություն.
ժբ/ մարզային ենթակայության ՊՈԱԿ-ներից ընդունում, ստուգում, ամփոփում և ՀՀ ֆինանսերի նախարարություն է ներկայացնում տարեկան և եռամսյակային ֆինանսատնտեսական գործունեության վերաբերյալ հաշվետվությունները.
ժգ/ կազմակերպում է մարզպետարանի ենթակայության հանրակրթական ՊՈԱԿ-ների ներկայացրած տարիֆիկացիոն /վարձաչափային/ մատյանների, տարեկան նախահաշիվների /պետպատվեր և արտաբյուջետային միջոցներ/ և դրանցում կատարված փոփոխությունների ուսումնասիրության և հաստատման աշխատանքները.
ժդ/ վերահսկողություն է իրականացնում մարզային ենթակայությամբ գործող ՊՈԱԿ-ներին ամրացված և սեփականությունը հանդիսացող գույքի օգտագործման և տիրապետման օրինականության նկատմամբ.
ժե/ համակարգում է հաջորդ տարվա բյուջեի հաշվին մարզպետարանի պատվիրատվությամբ կատարվող ծախսերի բյուջետային ֆինանսավորման հայտերի, միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերի կազմման և ներկայացման աշխատանքները.
ժզ/ վերահսկում է տվյալ տարվա պետական բյուջեից մարզպետարանի կարիքների համար անհրաժեշտ ապրանքների, ծառայությունների և աշխատանքների անվանացանկերի կազմման, քննարկման և ներկայացման գործընթացին.
ժէ/ վերահսկողություն է իրականացնում տարեկան և եռամսյակային ֆինանսատնտեսական գործունեության վերաբերյալ հաշվետվությունները ոչ պատշաճ ձևով ներկայացրած ՊՈԱԿ-ներին համապատասխան գրությունների կազմման, ճշգրտման,հաշվետվությունների ստուգման, վերլուծության, տնտեսումների, գերածախսերի բացահայտման, համապատասխան զեկուցագրերի կազմման նկատմանբ.
ժը/ վերահսկում է «Վարձատրվող հասարակական աշխատանքներ» ծախսային ծրագրերի ուղեկցման աշխատանքներին հատկացված գումարի` ըստ առանձին տնտեսագիտական հոդվածների հաշվարկ-հիմնավորման կազմման, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ներկայացման աշխատանքները.
ժթ/ կազմակերպում և վերահսկողություն է իրականացնում տեղական ինքնակառավարման մարմիններից ստացված գույքային հարկերի անդորագրերի հայտ-պահանջագրերի ստացման հաշվառման ,վերլուծման,ամփոփման աշխատանքների վրա և մինչև հաշվետու տարվա մարտի 1-ը ներկայացնում է ՀՀ ֆինանսների նախարարություն.
ի/ կազմակերպում և վերահսկողություն է իրականացնում մարզային ենթակայության պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների տարեկան, եռամսյակային ֆինանսատնտեսական գործունեության վերաբերյալ ներակացրած հաշվետվությունների վերլուծության, տնտեսումների, գերածախսերի բացահայտման, համապատասխան զեկուցագրերի կազմման աշխատանքների վրա.
իա/ յուրաքանչյուր ամիս կազմակերպում է մարզի համայնքների բյուջեներին ամրագրված եկամուտների հավաքագրման և ծախսերի կատարման վերաբերյալ տեղեկատվությունների կազմման, վերլուծման և ըստ համայնքների ամփոփման աշխատանքների վրա.
իբ/ հսկում է հավաքագրման, ամփոփման և ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն ներկայացնելու, ենթակա այն առևտրային կազմակերպությունների ցանկերը և դրանցում կատարված փոփոխությունները, որոնց պետական բաժնեմասերի կառավարման լիազորությունները վերապահված են մարզպետին.
իգ/ վերահսկողություն է իրականացնում Մարզի համայնքների բյուջեների եկամուտները նվազեցնող` ՀՀ օրենքների կիրարկման համար պահանջվող տեղեկատվության հավաքագրման, ստուգման և ամփոփման աշխատանքները ըստ համայնքների.
իդ/ իրականացնում է մոնիտորինգի արդյունքների հավաքագրման գործառույթներ մարզային ենթակայության կազմակերպություններում, մարզում գործող հիմնարկ- ձեռնարկություններում, համայնքներում.
իե/ ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության կողմից հաստատված ծրագրով իրականացնում է մարզի համայնքներում ֆինանսական հսկողության աշխատանքներ.

III. ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ, ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ, ՂԵԿԱՎԱՐՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄԸ
4.Վարչությունը կազմված է ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման բաժիններւց։
5.Վարչությունն իր գործունեությունն իրականացնում է Մարզպետարանի աշխատակազմի հաստիքացուցակով նախատեսված կազմով։
6.Վարչության գործունեությունը համակարգում և վերահսկում է Աշխատակազմի ղեկավարը։
7.Վարչության ընթացիկ գործունեությունը կազմակերպում և ղեկավարում է Վարչության պետը։
8.Վարչության պետի և աշխատողների աշխատանքի կազմակերպման և ղեկավարման պատասխանատվության, որոշումներ կայացնելու լիազորությունների, շփումների և ներկայացուցչության, խնդիրների բարդության և դրանց ստեղծագործական լուծման, գիտելիքների և հմտությունների, իրավունքների և պարտականությունների, քաղաքացիական ծառայության դասային աստիճանի հետ կապված դրույթները սահմանվում է նրանց կողմից զբաղեցվող քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անձնագրերով։
 

Ֆինանստնտեսագիտական բաժին
Բաժնի պետ` Անահիտ Սարգսյան

 (0281) 2-25-22 0281 2.33.01

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2022-06-27 14:35:41