Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածքը

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ  ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿԸ, առ` 04.12.2019

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ  ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿԸ  08.01.2020-Ի ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ

Հայկ Կարապետյան

Հայկ Կարապետյան

Քարտուղարության պետ

էլ. փոստ

28-74-01, (0281) 2-25-22 (+374281) 2-25-57

Կենսագրություն

   Հայկ Համբարձումի Կարապետյանը ծնվել է 1955 թ. մարտի 24-ին Վայոց ձոր մարզի Եղեգնաձոր քաղաքում, ծառայողի ընտանիքում:
Կրթություն
1961-1971թթ. սովորել և ավարտել է Եղեգնաձորի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցը:
1976-82թթ. սովորել և ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետը:
1986-88թթ. սովորել և ավարտել է Բաքվի բարձրագույն կուսակցական դպրոցը:
Աշխատանքային գործունեություն
1971-72թթ. աշխատել է <Հայէլեկտրո> գործարանում որպես հավաքող-բանվոր:
1973-75թթ. ծառայել է Խորհրդային բանակում:
Զորացրվելուց հետո աշխատել է <Ջերմուկշին> տրեստի Եղեգնաձորի ՇՄՇ-ում որպես բանվոր:
1976-77թթ. աշխատել է Եղեգնաձորի ԴՕՍԱԱՖի- շրջկոմում, որպես տեխնիկ:
1977-86թթ. աշխատել է Եղեգնաձորի ՀԼԿԵՄ շրջկումում, նախ որպես հրահանգիչ, ապա 2-րդ քարտուղար և առաջին քարտուղար:
1988-91թթ. աշխատել է ՀԿԿ Եղեգնաձորի շրջկոմում որպես հրահանգիչ, քաղլուսկաբինետի վարիչ, ազատված կուսկազմակերպության քարտուղար:
1991-2003թթ. աշխատել է <Հայագրոբանկի> համակարգում որպես իրավախորհրդատու:
2004-2005թթ. աշխատել է Եղեգնաձորի քաղաքապետարանում որպես իրավաբան:
2005թ. մարտի 14-ին նշանակվել է մարզպետարանի աշխատակազմի քարտուղարության պետ:
Ամուսնացած է, ունի երկու զավակ:
Անկուսակցական է:
 

Գործառույթներ / իրավասություններ

Քարտուղարության պետը՝
ա/ նախապատրաստում է Քարտուղարության գործունեությանն առնչվող Մարզպետի որոշումների, կարգադրությունների և Աշխատակազմի ղեկավարի հրամանների նախագծերը և դրանք ներկայացնում ստորագրման.
բ/ կազմակերպում է Աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից Մարզպետին ներկայացվող որոշումների ի նախագծերի խմբագրումը.
գ/ կազմակերպում է գործավարության պահանջների կատարումը.
դ/ կազմակերպում է փաստաթղթերի ժամանակին կատարման նկատմամբ հսկողությունը, դրանց վերլուծությունը և համապատասխան տեղեկանքների կազմումը.
ե/ կազմակերպում է Մարզպետարան մուտք գործած պաշտոնական թղթակցությունների ընդունումն ու գրանցումը.
զ/ կազմակերպում է փաստաթղթերի խմբավորումը գործերում, գործերի պատրաստումը պահպանության հանձնելու համար.
է/ կազմակերպում է արխիվացման աշխատանքները.
ը/ կազմակերպում է նախորդ տարվա մշտական և ժամանակավոր պահպանման ենթակա գործավարության բոլոր փաստաթղթերը, Մարզպետի որոշումների, կարգադրությունների և Աշխատակազմի ղեկավարի հրամանների օրինակների հանձնումը Մարզպետարանի արխիվ.
թ/ կազմակերպում է Մարզպետի որոշումների հաշվառումը և պահպանումը.
ժ/ կազմակերպում է Մարզպետի որոշումների և կարգադրությունների առաքումը ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն, դրանց վերաբերյալ դիտողությունների դեպքում` ապահովում օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցումը.
ժա/ կազմակերպում է Մարզպետարան մուտք գործած` քաղաքացիների դիմումների, բողոքների և առաջարկությունների քննարկումը, վերլուծությունը և հաշվետվությունների ներկայացումը ՀՀ կառավարություն.
ժբ/ կազմակերպում է Մարզպետի կողմից հրավիրվող խորհրդակցությունների, մարզխորհրդի նիստերի նախապատրաստման և արձանագրման աշխատանքները.
ժգ/ կազմակերպում է քաղաքացիների ընդունելության, նրանց դիմում-գանգատների և առաջարկությունների՝ սահմանված կարգով քննարկումը.
ժդ/ կազմակերպում է Մարզպետի, նրա տեղակալների, Աշխատակազմի ղեկավարի կողմից համապատասխան մակագրություններով թղթակցությունների ստացումը և դրանց գրանցումը մատյաններում և ստորագրությամբ հանձնումը կատարողներին.
ժե/ կազմակերպում է հանձնարարականների կատարման ժամկետը լրանալու մասին կատարողներին հիշեցման տեղեկանքի` շաբաթական մեկ անգամ տալը, իսկ կատարման ժամկետը լրանալու դեպքում` ահազանգման տեղեկանքի տալը` տեղեկացնելով Աշխատակազմի ղեկավարին.
ժզ/ կազմակերպում է Մարզպետարանի վարչական շենքի, մյուս շինությունների շահագործումը, ընթացիկ և հիմնական նորոգումները.
ժէ/ կազմակերպում է շենք-շինությունների պահպանությունը, լուսավորության, ջրամատակարարման, սանհանգույցների անխափան աշխատանքը.
ժը/ կազմակերպում է Մարզպետարանի էլ. էներգիայի խնայողական սպառման, հեռախոսային, փոստային կապի բնականոն աշխատանքների ապահովումը.
ժթ/ Աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների ներկայացված հայտերի համաձայն կազմակերպում է գրասենյակային ապրանքներով, կենցաղային սարքավորումներով, տնտեսական գույքով, վառելիքաքսուքային նյութերով ապահովումը.
ի/ կազմակերպում է Մարզպետարանի նյութական արժեքների գույքագրումը, շահագործումը, ներկայացնում առաջարկություններ նյութատեխնիկական միջոցների ձեռք բերման ուղղությամբ.
իա/ կազմակերպում է Մարզպետարանի արարողակարգային և այլ միջոցառումների նախապատրաստման ու կազմակերպման, ֆինասատնտեսական, նյութատեխնիկական և տրանսպորտային սպասարկման աշխատանքները.
իբ/ կազմակերպում է ապրանքանյութական արժեքների ձեռքբերումն ու հաշվառումը, միջոցներ ձեռնարկում Մարզպետարանում պետական սեփականության պահպանության և արդյունավետ օգտագործման ուղղությամբ.
իգ/ կազմակերպում է Աշխատակազմի կարիքների համար գնման ենթակա ապրանքների աշխատանքների և ծառայությունների ձեռք բերման նպատակով հայտերի ներկայացման աշխատանքները.
իդ/ կազմակերպում է Աշխատակազմի ավտոտրանսպորտային սպասարկման աշխատանքները.
իե/ կազմակերպում է Մարզպետարանի ինտերնետային կայքի պատրաստումը և շահագործումը, ինչպես նաև տեղային լոկալ և գլոբալ ցանցերի սպասարկումը.
իզ/ապահովում է մարզպետարանի ՙMulberry՚ էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգի անխափան աշխատանքը.
իէ/ կազմակերպում է Մարզպետարանի համակարգչային տեխնիկայի սպասարկումը.
իը/ Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ ապահովում է Քարտուղարության առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր նախապատրաստելը, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցեր մշակելը.
իթ/ Աշխատակազմի ղեկավարին առաջարկություններ է ներկայացնում՝ իր անմիջական ենթակայության տակ գտնվող քաղաքացիական ծառայողներին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով արտահերթ ատեստավորելու, վերապատրաստելու, կարգապահական տույժի ենթարկելու և խրախուսելու վերաբերյալ.
լ/ ատեստավորումից առնվազն երկու շաբաթ առաջ ներկայացնում է իր անմիջական ենթակայության տակ գտնվող քաղաքացիական ծառայողների ծառայողական բնութագրերը.
լա/ համապատասխան առաջարկություններ է ներկայացնում Քարտուղարության քաղաքացիական ծառայողների բացակայության դեպքում նրանց փոխարինելու մասին.
լբ/ Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ կատարում է քաղաքացիների ընդունելություն.
լգ/ Աշխատակազմի ղեկավարին է ներկայացնում Քարտուղարության աշխատանքային ծրագրերը.
լդ/ այլ մարմիններից, պաշտոնատար անձանցից ստանում է Քարտուղարության առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված անհրաժեշտ տեղեկատվություն և նյութեր.
լե/ ստորագրում է Քարտուղարության անունից պատրաստվող փաստաթղթերը.
լզ/ Քարտուղարության լիազորությունների շրջանակներում նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ.
լէ/ Աշխատակազմի ղեկավարին, ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է առաջարկություններ՝ Քարտուղարության աշխատանքներին մասնագետներ, փորձագետներ, գիտական հաստատությունների ներկայացուցիչներ ներգրավելու, ինչպես նաև աշխատանքային խմբեր կազմավորելու համար.
լը/ Քարտուղարության առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված, ինչպես նաև Աշխատակազմի ղեկավարի գիտությամբ, կարող է հրավիրել խորհրդակցություններ՝ դրանց մասնակից դարձնելով համապատասխան մարմինների պաշտոնատար անձանց, մասնագետների, փորձագետների.
լթ/ իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:
Քարտուղարության պետն ունի Oրենքով, իրավական այլ ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ (սոցիալական երաշխիքներ) և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ (սահմանափակումներ):
 

← Վերադառնալ ցուցակին

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2020-07-07 17:38:32