Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածքը

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ԳԼԽԱՎՈՐ   ՔԱՐՏՈՒՂԱՐԻ N 75  ՀՐԱՄԱՆԸ (19  մարտ  2021թ)  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ  ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿԸ, առ` 04.12.2019

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿԸ  01.05.2021-Ի ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿԸ  08.01.2020-Ի ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿԸ  08.01.2019-Ի ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿԸ  08.01.2018-Ի ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿԸ  01.01.2017-Ի ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿԸ  01.01.2016-Ի ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

 

Մեսրոպ Մեսրոպյան

Մեսրոպ Մեսրոպյան

Հողաշինության և հողօգտագործման բաժին-մարզային հողային պետական տեսչության պետ

էլ. փոստ

 (0281) 2-25-22 (+374281) 2-37-13

Կենսագրություն

Մեսրոպ Գերասիմի Մեսրոպյանը ծնվել է 1959թ. դեկտեմբերի 3-ին, Վայոց ձորի մարզի Մարտիրոս գյուղում:
Կրթություն
1967-1974թթ. սովորել է Մարտիրոսի միջնակարգ դպրոցում:
1974-1977թթ սովորել և ավարտել է Վայքի թիվ 2 միջնակարգ դպրոցը:
1981-1987թթ. սովորել է Բելգորոդի տեխնոլոգիական համալսարանի շինարարական ֆակուլտետում:
Աշխատանքային գործունեություն
1977-1981թթ. Վայքի շինանյութերի և իրերի կոմբինատում աշխատել է որպես բանվոր:
1987-1994թթ. աշխատել է որպես Վայքի շրջանի գյուղատնտեսության վարչության կապիտալ շինարարության տեխ-վերահսկողության խմբի պետ:
1994-1996թթ. աշխատել է որպես Վայքի շրջանի գլխավոր հողաշինարար:
1996-1997թթ. աշխատել է Վայոց ձորի մարզպետարանում` որպես հողաշինարար:
1997-2001թթ. աշխատել է Վայոց ձոր մարզի Ագրարային պետական տեսչությունում` որպես հողային պետական տեսուչ-գլխավոր մասնագետ:
2001-2002թ. աշխատել է որպես ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի Վայոց ձոր մարզի հողային պետական տեսուչ:
2002-2005թթ. աշխատել է Վայոց ձորի մարզպետարանի հողաշինության բաժնում` որպես հողաշինարար:
2005-2010թթ. աշխատել է որպես Վայոց ձորի մարզպետարանի աշխատակազմի հողաշինության և հողօգտագործման բաժնի պետ:
2010թ. նշանակվել է Վայոց ձորի մարզպետարանի աշխատակազմի հողաշինության և հողօգտագործման բաժնի մարզային հողային պետական տեսչության պետ:
Լրացուցիչ տեղեկություններ
1978-1980թթ. ծառայել է Խորհրդային բանակում:
Ամուսնացած է, ունի 3 որդի և 1 դուստր:

Անկուսակցական է:
 

Գործառույթներ / իրավասություններ

Տեսչության պետը՝

ա) Վերահսկում է Վայոց ձորի մարզի համայնքների վարչական սահմաններում ընդգրկված պետական սեփականության հողերը
բ) վերահսկում է Մարզի սահմանանիշների և գեոդեզիական կետերի պահպանումը
դ) կազմակերպում է Մարզի հողերի օգտագործման սխեմաները սահմանված կարգով կառավարության հաստատմանը ներկայացնելու աշխատանքները.
ե) կազմում է Մարզի հողային հաշվեկշիռը.
զ) վերահսկողություն է իրականացնում Մարզի տարածքում հողաշինարարության , հողօգտագործման և հողի պահպանման նկատմամբ, կանխում, կասեցնում և վերահսկում ապօրինի հողօգտագործումը.
է) վերահսկում է համայնքների ղեկավարների գործունեությունը հողային հարաբերությունների բնագավառում.
ը) վերահսկողություն է իրականացնում համայնքային սեփականություն համարվող հողերի օտարման գործընթացի նկատմամբ.
թ) համակարգում է համայնքային սեփականություն համարվող հողերի օգտագործման տրամադրման մրցույթների կազմակերպման և անցկացման գործընթացը.

ժա) կազմակերպում է համայնքների հողերի գոտիավորման և օգտագհործման սխեմաների, բնակավայրերի գլխավոր հատակագծերի նախագծերի իրականացման աշխատանքները.
ժբ) կազմակերպում է Մարզի տարածքում հանրապետական և տարածքային հողաշինարարական նախագծերի իրականացման աշխատանքները
ժգ) կազմակերպում է ընթացիկ ստուգումներ մարզպետի կողմից հաստատված ամենամյա ժամանակացույցին համապատասխան` ըստ համայնքների, համաձայնեցնլով իրավական հսկողության բարձրագույն մարմնի հետ.
ժդ) իրականացում է վերահսկողություն համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողերի բերրիության, հողի այլ օգտակար հատկությունների պահպանման, բարելավման և արդյունավետ օգտագործման գործընթացի նկատմամբ.
ժե) համակարգում է համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողերի խախտման հետ կապված աշխատանքներ կատարելիս հողի բերրի շերտի հանման, պահպանման և օգտագործման գործընթացը.
ժը) կազմակերպում է մարզի համայնքների վարչական սահմանների փոփոխման վերաբերյալ կառավարություն առաջարկություններ ներկայացնելու աշխատանքները .
ժթ)Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ ապահովում է Տեսչության առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր նախապատրաստելը, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցեր մշակելը.
ի) Աշխատակազմի ղեկավարին առաջարկություններ է ներկայացնում՝ Տեսչության քաղաքացիական ծառայողներին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով արտահերթ ատեստավորելու, վերապատրաստելու, կարգապահական տույժի ենթարկելու և խրախուսելու վերաբերյալ.
իա) ատեստավորումից առնվազն երկու շաբաթ առաջ ներկայացնում Տեսչության քաղաքացիական ծառայողների ծառայողական բնութագրերը.
իբ) համապատասխան առաջարկություններ է ներկայացնում Տեսչության քաղաքացիական ծառայողների բացակայության դեպքում նրանց փոխարինելու մասին
իգ) Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ կատարում է քաղաքացիների ընդունելություն.
իդ) Աշխատակազմի ղեկավարին է ներկայացնում Տեսչության աշխատանքային ծրագրերը.
իե) այլ մարմիններից, պաշտոնատար անձանցից ստանում է Տեսչության առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված անհրաժեշտ տեղեկատվություն և նյութեր.
իզ) ստորագրում է Տեսչության անունից պատրաստվող փաստաթղթերը.
իէ) Տեսչության լիազորությունների շրջանակներում նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ.
իը) Աշխատակազմի ղեկավարին, ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է առաջարկություններ՝ Տեսչության աշխատանքներին մասնագետներ, փորձագետներ, գիտական հաստատությունների ներկայացուցիչներ ներգրավելու, ինչպես նաև աշխատանքային խմբեր կազմավորելու համար.
իթ) Տեսչության առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված, ինչպես նաև Աշխատակազմի ղեկավարի գիտությամբ, կարող է
հրավիրել խորհրդակցություններ՝ դրանց մասնակից դարձնելով համապատասխան մարմինների պաշտոնատար անձանց, մասնագետների, փորձագետների.
լ) ըստ անհրաժեշտության ներկայացնում է համապատասխան զեկուցումներ՝ իր կողմից սպասարկվող ոլորտին առնչվող համապատասխան մարմիններում, ինչպես նաև պաշտոնատար անձանց կողմից կատարվող աշխատանքների վիճակի մասին.
լա) իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:
Տեսչության պետն ունի Օրենքով, այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ(սոցիալական երաշխիքներ) և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ (սահմանափակումներ):
 

← Վերադառնալ ցուցակին

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2021-09-22 18:52:57