Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածքը

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ  ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿԸ, առ` 04.12.2019

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ  ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿԸ  08.01.2020-Ի ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ  ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿԸ 01.07.2020-Ի ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

 

Գեղամ Մարգարյան

Գեղամ Մարգարյան

Գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության պետ

էլ. փոստ

 (0281) 2-25-22 (+374281) 2-30-50

Կենսագրություն

  Գեղամ Սերյոժի Մարգարյանը ծնվել է 1961 թվականի մարտի 28-ին, Վայոց ձոր մարզի Վերնաշեն համայնքում:
Կրթություն
1968-1976թթ. սովորել և ավարտել է Եղեգնաձորի շրջանի Վերնաշենի 8-ամյա դպրոցը:
1976-1978թթ. սովորել և ավարտել է Եղեգնաձորի թիվ 1 դպրոցը:
1983-1988թթ. սովորել և գերազանցությամբ ավարտել է Երևանի անասնաբուծական- անասնաբուժական ինստիտուտը:
Աշխատանքային գործունեություն
1988-1989թթ. աշխատել է Ագարակաձորի պետական տնտեսությունում, որպես անասնաբույժ:
1989-1991թթ աշխատել է Վենաշենի պետական տնտեսությունում, որպես ոչխարաբուծական ֆերմայի վարիչ:
1990-1991թթ. աշխատել է որպես Վերնաշենի պետական տնտեսության տնօրեն:
1991-1993թթ. աշխատել է որպես Վերնաշենի գյուղ խորհրդին կից ՏՀՏ-ի տնօրեն:
1994-1995թթ. աշխատել է որպես Վարդահովտի պետական սերմնաբուծական ձեռնարկության տնօրեն:
1996-1998թթ. աշխատել է Վերնաշենի միջնակարգ դպրոցում, որպես կենսաբանության ուսուցիչ:
1999-2000թթ աշխատել է Վայոց ձոր մարզի ԳԳՄՄ-ում որպես հսկիչ
2002-2004թթ. աշխատել է Վայոց ձոր մարզի <<ԳԱՄԿ>> ՓԲԸ-ում, որպես ագրոգիտության մասնագետ:
2004-2008թթ. աշխատել է ԱՄՆ գյուղ. դեպարտամենտի <<Արիդ>> այծաբուծական սպառողական կոոպերատիվում, որպես անասնաբուծության գլխավոր մասնագետ:
2009 թվականին աշխատել է Վայոց ձոր ԳԱՄԿ- ում որպես համայնքների զարգացման ծրագրերի մասնագետ:
2009-2012թթ. աշխատել է ՌԴ Մոսկվա քաղաքում, որպես ճանապարհաշինարար՝ աշղեկ:
2015-2016թթ. եղել է Վերնաշեն համայնքի <<Արոտօգտագործողների սպառողական կոոպերատիվի>> նախագահը:
2017թ աշխատել է Վայոց ձոր <<ԳԱՄԿ>> ՓԲԸ-ում, որպես գյուղատնտեսության մասնագետ;
2017-2019թթ աշխատել է Վայոց ձոր մարզի Գյուղատնտեսության զարգացման հիմնադրամում, որպես մասնագետ:
2019թ մարտի 28-ից զբաղեցնում է ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության պետի պաշտոնը(ժ/պ)
Լրացուցիչ տեղեկություններ
Ամուսնացած է , ունի երկու զավակ և մեկ թոռ:
1980-1982թթ. ծառայել է խորհրդային բանակում:
Անկուսակցական է:

Գործառույթներ / իրավասություններ

 Վարչության պետը՝ 
ա) կազմակերպում է մարզային նշանակության ոռոգման ցանցերի կառուցման, պահպանման և շահագործման աշխատանքները, միջոցներ է ձեռնարկում հանրապետական նշանակության ոռոգման համակարգերի նպատակային շահագործման ուղղությամբ.
բ) համակարգում է մարզի տարածքում ջրատնտեսական և ոռոգման կազմակերպությունների գործունեությունը.
գ) աջակցում է գյուղացիական և գյուղացիական կոլեկտիվ տնտեսություններին ագրարային ոլորտի տնտեսավարող այլ սուբյեկտներին արտադրության կազմակերպման և զարգացման գործում .
դ) համակարգում է գյուղատնտեսական մշակաբույսերի հիվանդությունների և վնասատուների, մոլախոտերի դեմ պայքարի, կարանտինային պահանջների կատարման և ագրոկանոնների պահպանմանն ուղղված աշխատանքները 
ե) համագործակցում է բույսերի պաշտպանության բնագավառում պետական լիազորված մարմնի և տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ . 
զ) համակարգում է մարզի տարածքի սերմնաբուծական կազմակերպությունների տոհմաբուծարանների և արհեստական սերմնավորման կայանների գործունեությունը . 
է) համակարգում է մարզի տարածքում անասնաբուժական ծառայության, հակահամաճարակային միջոցառումների իրականացման և կենդանիների հիվանդությունների կանխման ու վերացման աշխատանքները.
ը) կազմակերպում և իրականացնում է հակաանասնաճարակային կանխարգելչ և հարկադիր միջոցառումներ կենդանիների վարակիչ և զանգվածային ոչ վարակիչ հիվանդությունների , թունավորումների կանխարգելման ու վերացման ուղղությամբ.
թ) կարանտինային հիվադության բռնկման դեպքում վարչատարածքային անասնաբուժական ծառայության մարմինների ներկայացմամբ սահմանված կարգով , համապատասխան տարածքում ` մարզում , համայնքում սահմանում և չեղյալ է հայտարարում կարանտինը .
ժ) մասնակցում է բնության և շրջակա միջավայրի պահպանության պետական ծրագրերի մշակմանը և իր լիազորությունների շրջանակներում ապահովում է դրանց իրականացումը Մարզի տարածքում.
ժա) բույսերի պաշտպանության և բույսերի կարանտինի բնագավառում համագորչծակցում է պետական լիազորված մաչմնի և տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ.
ժբ) վերահսկում է մարզի տարածքում բնապահպանական օրենսդրության կատարումը .
ժգ) աջակցում է արգելոցների , արգելավայրերի, հատուկ պահպանվող գոտիների պահպանությանը և օգտագործմանը, որսագողության, ապօրինի ձկնորսության , ծառահատումների դեմ կազմակերպվող միջոցառումների իրականացմանը և խախտման փաստերի վերաբերյալ տեղյակ է պահում համապատասխան մարմիններին.
ժդ) համագործակցում է բնապահպանական խնդիրներ և բնության հատուկ պահպանվող տարածքների պահպանություն իրականացնող հասարակական կազմակերպությունների հետ, ինչպես նաև քաղաքացիների հետ , մասնակցում է բնության հատուկ պահպանվող տարածքներին առնչվող պետական ծրագրերի և կառավարման պլանների մշակմանը.
ժե) համաձայնություն է տալիս կամ արգելում է լիցենզառուի հանքային իրավունքները, եթե տվյալ տարածքը բնակավայր է.
ժզ) համակարգում է Մարզի տարածքում բնական պաշարներ օգտագործող օբյեկտների և սուբյեկտների գործունեությությունը և պարբերաբար Մարզպետին Ներկայացնում է տեղեկատվություն.
ժէ) իրականացնում է պետական ծրագրեր` անտառների և անտառային հողերի պահպանության և օգտագործման նպատակով.
ժը) համակարգում է մարզի անտառային տարածքներում հակահրդեհային միջոցառումների իրականացման աշխատանքները, ներգրավում է Մարզի վարչական տարածքներում անտառային հրդեհների մարման աշխատանքներին մասնագիտացված ծառայություններին, անտառօգտագործողներին և բնակչությանը .
ժթ) մասնակցում է գյուղատնտեսական և բնապահպանական պետական ծրագրերի մշակմանն ու իրենց իրավասության սահմաններում ապահովում է դրանց իրականացումը և աջակցում է համապատասխան պետական մարմինների տարածքային ծառայություններին կենդանական աշխարհի պահպանության , վերարտադրության և օգտագործման բնագավառում.
ի) իրականացնում է հսկողություն համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողերի բերրիության, հողի օգտակար հատկությունների պահպանման, բարելավման և արդյունավետ օգտագործման գործընթացի նկատմամբ. 
իա) թ) Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ ապահովում է Վարչության առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր նախապատրաստելը, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցեր մշակելը.
իբ) Աշխատակազմի ղեկավարին առաջարկություններ է ներկայացնում՝ իր անմիջական ենթակայության տակ գտնվող քաղաքացիական ծառայողներին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով արտահերթ ատեստավորելու, վերապատրաստելու, կարգապահական տույժի ենթարկելու և խրախուսելու վերաբերյալ.
իգ) ատեստավորումից առնվազն երկու շաբաթ առաջ ներկայացնում է իր անմիջական ենթակայության տակ գտնվող քաղաքացիական ծառայողների ծառայողական բնութագրերը.
իդ) համապատասխան առաջարկություններ է ներկայացնում Վարչության քաղաքացիական ծառայողների բացակայության դեպքում նրանց փոխարինելու մասին 
իե) Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ կատարում է քաղաքացիների ընդունելություն.
իզ) Աշխատակազմի ղեկավարին է ներկայացնում Վարչության աշխատանքային ծրագրերը.
իէ) այլ մարմիններից, պաշտոնատար անձանցից ստանում է Վարչության առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված անհրաժեշտ տեղեկատվություն և նյութեր.
իը) ստորագրում է Վարչության անունից պատրաստվող փաստաթղթերը.
իթ) Վարչության լիազորությունների շրջանակներում նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ.
լ) Աշխատակազմի ղեկավարին, ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է առաջարկություններ՝ Վարչության աշխատանքներին մասնագետներ, փորձագետներ, գիտական հաստատությունների ներկայացուցիչներ ներգրավելու, ինչպես նաև աշխատանքային խմբեր կազմավորելու համար.
լա) Վարչության առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված, ինչպես նաև Աշխատակազմի ղեկավարի գիտությամբ, կարող է հրավիրել խորհրդակցություններ՝ դրանց մասնակից դարձնելով համապատասխան մարմինների պաշտոնատար անձանց, մասնագետների, փորձագետների.
լբ) ըստ անհրաժեշտության ներկայացնում է համապատասխան զեկուցումներ՝ իր կողմից սպասարկվող ոլորտին առնչվող համապատասխան մարմիններում, ինչպես նաև պաշտոնատար անձանց կողմից կատարվող աշխատանքների վիճակի մասին.
լգ) իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:
Վարչության պետն ունի Oրենքով, այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ (սոցիալական երաշխիքներ) և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ (սահմանափակումներ):
 

← Վերադառնալ ցուցակին

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2020-11-26 17:49:51