Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածքը

   ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ (ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ)

  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿԸ առ 01.01.2017թ.

Նորայր Սիմոնյան

Նորայր Սիմոնյան

Տեղական ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերով վարչության պետ

28-74-01, (0281) 2-25-22 (+374281) 2-30-61

Կենսագրություն

Նորայր Ռուբենի Սիմոնյանը ծնվել է 1951 թվականի օգոստոսի 17-ին Վայոց ձորի մարզի Վերնաշեն գյուղում։
Կրթություն
1968թ. ավարտել է Եղեգնաձորի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցը
1969- 1976թթ սովորել և ավարտել է Կիրովականի մանկավարժական ինստիտուտը,
(բանասիրական ֆակուլտետ):
Աշխատանքային գործունեություն
Աշխատել է՝
1969- 1970թթ. Ելփինի միջնակարգ դպրոցում որպես դասվար,
1972- 1973թթ. Հորսի 8-ամյա դպրոցում որպես ուսմասվար,
1973-1976թթ. Գետափի միջնակարգ դպրոցում որպես հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ
1976- 1977թթ. ՀԼԿԵՄ Եղեգնաձորի շրջկոմում որպես կոմերիտական կազմակերպությունների բաժնի վարիչ,
1977- 1981թթ. ՀԼԿԵՄ Եղեգնաձորի շրջկոմում որպես առաջին քարտուղար,
1982- 1985թթ. ՀԿԿ Եղեգնաձորի շրջկոմում որպես շրջկոմի հրահանգիչ,
1985- 1991թթ. ՀԿԿ Եղեգնաձորի շրջկոմում որպես կուս. հանձնաժողովի նախագահ,
1991-1997թթ. Եղեգնաձորի թիվ 2 միջնակարգ դպրոցում որպես ուսումնադաստիարակչական գծով տնօրենի տեղակալ
1997-2002թթ. Վայոց ձորի մարզպետարան`քարտուղարության առաջատար մասնագետ,
2002- 2012թթ. Վայոց ձորի մարզպետարան՝ ՏԻ և ՀԳՄ հարցերով վարչության պետի տեղակալ,
2012 թվականի դեկտեմբեր ամսից Վայոց ձորի մարզպետարան` ՏԻ և ՀԳՄ հարցերով վարչության պետ:
Ամուսնացած է, ունի 2 երեխա։
Անկուսակցական է:
 

Գործառույթներ / իրավասություններ

Վարչության պետը՝
ա) վերահսկողություն է իրականացնում պետության կողմից Վայոց ձորի մարզի համայնքներին պատվիրակված լիազորությունների կատարման ընթացքի և պարտադիր լիազորությունների կատարման նկատմամբ.
բ) համակարգում է Մարզի տեղական ինքնակառավարման մարմինների և հանրապետական գործադիր մարմինների տարածքային ծառայությունների գործունեությունը,
գ) համակարգում է տեղական ինքնակառավարման մարմինների և մարզպետարանի աշխատակազմի փոխհարաբերությունները.
դ) վերահսկում է տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների նախապատրաստման, կազմակերպման և անցկացման աշխատանքները.
ե) առաջարկություն է ներկայացնում Մարզպետին՝ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները նշանակելու, նրանց լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցնելու և գյուղական համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար նշանակելու մասին.
զ) համակարգում է տեղական ինքնակառավարման մարմինների լիազորությունների նկատմամբ վարչական հսկողության իրականացման ամենամյա աշխատանքային ծրագրի կազմման և վարչական հսկողության իրականացման աշխատանքները.
է) վերահսկում և ապահովում է տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից ընդունված իրավական ակտերի համապատասխանությունը օրենքներին, ցույց է տալիս մեթոդական օգնություն այդ ակտերի ընդունման աշխատանքներին,
ը) կազմակերպում է Մարզի տարածքում ներքին գործերի և ազգային անվտանգության ինչպես նաև զինապարտների հաշվառման, զորակոչի, զորահավաքի և վարժական հավաքների կազմակերպման խնդիրներին վերաբերվող խորհրդակցությունները .
թ) վերահսկում է Մարզի տարածքում հասարակական կարգի պահպանման և ամրապնդման նպատակով ,ներքին գործերի և ազգային անվտանգության ոլորտի հանրապետական գործադիր մարմինների տարածքային ծառայությունների ղեկավարներին մարզպետի հանձնարարականների և կարգադրությունների կատարման ընթացքը.
ժ) համակարգում է Մարզի տարածքում քաղաքացիական պաշտպանության և հակահամաճարակային միջոցառումների կազմակերպման աշխատանքները, հետևում հանձնարարականների կատարման ընթացքին և այդ մասին Մարզպետին ներկայացնում տեղեկատվություն.
ժա) ուսումնասիրում է արտակարգ իրավիճակների և քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտի հանրապետական գործադիր մարմինների տարածքային ծառայությունների ղեկավարների կողմից Մարզպետի համապատասխան հանձնարարականների և կարգադրությունների կատարման ընթացքը.
ժբ) Մարզի տարածքում հարկային մարմինների գործունեության, կապի, էլեկտրամատակարարման, ջրահեռացման և գազամատակարարման ծագած խնդիրների լուծման առնչությամբ համապատասխան հանրապետական գործադիր մարմինների տարածքային ծառայությունների ղեկավարներից սահմանված կարգով ստանում է տեղեկատվություն .
ժգ) կազմակերպում է Մարզի տարածքում համապատասխան մարզային ծրագրերով նախատեսված արտակարգ իրավիճակների վերացման, տարերային և տեխնոլոգիական աղետների կանխման, վտանգի նվազեցման և հետևանքների վերացման ուղղությամբ արտակարգ իրավիճակների կողմից կազմակերպվող և մարզպետի կողմից համակարգվող աշխատանքները.
ժդ) վերահսկում և ապահովում է Մարզի համայնքների ղեկավարների աշխատակազմերի կադրային գործի վարման և մեթոդական ղեկավարման աշխատանքները.
ժե) համակարգում է համայնքների ղեկավարների աշխատակազմերի վերակազմակերպման, կառուցվածքային փոփոխությունների և լուծարման ժամանակ համայնքային ծառայության հետ կապված հարցերի վերաբերյալ տարածքային կառավարման նախարարություն փոփոխությունների մասով տեղեկատվություն ներկայացնելու աշխատանքները
ժզ) սահմանված կարգով ընթացք է տալիս համայնքային ծառայության վերաբերյալ առաջարկություններին, դիմումներին ու բողոքներին.
ժէ) համակարգում է համայնքի ղեկավարների և ավագանու գործունեության հրապարակայնության ապահովումը /լրատվական միջոցներով/
ժը) համակարգում է համայնքային ծառայության պաշտոնների գրանցամատյանի վարման, համայնքային ծառայողների վերապատրաստման խմբերի կազմավորման, թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար մրցույթների և ատեստավորումների նշանակման օրերի հաշվառման, արդյունքների ամփոփման և ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն համայնքային ծառայության պաշտոն զբաղեցնող և պաշտոնից ազատված անձանց վերաբերյալ տեղեկությունների տրամադրման աշխատանքները.
ժթ) համակարգում է միջհամայնքային միավորումների ձևավորման և համայնքների խոշորացման կազմակերպման աշխատանքները.
ի) առաջարկություններ է ներկայացնում Մարզպետին տեղական ինքնակառավարման մարմինների որոշումները, գործողությունները և անգործությունը դատարանում բողոքարկելու վերաբերյալ,
իա) առաջարկություններ է ներկայացնում Մարզպետին Մարզի աշխարհագրական օբյեկտների անվնափոխման և անվակոչման փաստաթղթերը աշխարհագրական օբյեկտների անվանումների բնագավառի պետական կառավարման լիազոր մարմին ներկայացնելու վերաբերյալ
իբ) կազմակերպում է զինված ուժերի զորահավաքային պատրաստության և զորակոչի իրականացման, զորակոչային տարիքի երեխաների հաշվառման, պահեստ արձակված անձանց, նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական, իրավական պաշտպանվածության ուղղությամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջների իրականացման նպատակով համապատասխան միջոցառումների աշխատանքները.
իգ) կազմակերպում է տարածքային պաշտպանական միջոցառումների ծրագրավորման աշխատանքները և օժանդակում դրանց իրագործումը,
իդ) Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ ապահովում է Վարչության առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր նախապատրաստելը, ինչպես նաև դրանց վերա¬բեր¬յալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցեր մշակելը.
իե) Աշխատակազմի ղեկավարին առաջարկություններ է ներկայացնում՝ իր անմիջական ենթակայության տակ գտնվող քաղաքացիական ծառայողներին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով արտահերթ ատեստավորելու, վերապատրաստելու, կարգապահական տույժի ենթարկելու և խրախուսելու վերաբերյալ.
իզ) ատեստավորումից առնվազն երկու շաբաթ առաջ ներկայացնում է իր անմիջական ենթակայության տակ գտնվող քաղաքացիական ծառայողների ծառայողական բնութագրերը.
իէ) համապատասխան առաջարկություններ է ներկայացնում Վարչության քաղաքացիական ծառայողների բացակայության դեպքում նրանց փոխարինելու մասին.
իը) Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ կատարում է քաղաքացիների ընդունելություն.
իթ) Աշխատակազմի ղեկավարին է ներկայացնում Վարչության աշխատանքային ծրագրերը.
լ) այլ մարմիններից, պաշտոնատար անձանցից ստանում է Վարչության առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված անհրաժեշտ տեղեկատվություն և նյութեր.
լա) ստորագրում է Վարչության անունից պատրաստվող փաստաթղթերը.
լբ) Վարչության լիազորությունների շրջանակներում նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ.
լգ) Աշխատակազմի ղեկավարին, ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է առաջարկություններ՝ Վարչության աշխատանքներին մասնագետներ, փորձագետներ, գիտական հաստատությունների ներկայացուցիչներ ներգրավելու, ինչպես նաև աշխատանքային խմբեր կազմավորելու համար.
լդ) Վարչության առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված, ինչպես նաև Աշխատակազմի ղեկավարի գիտությամբ, կարող է հրավիրել խորհրդակցություններ՝ դրանց մասնակից դարձնելով համապատասխան մարմինների պաշտոնատար անձանց, մասնագետների, փորձագետների.
լե) ըստ անհրաժեշտության ներկայացնում է համապատասխան զեկուցումներ՝ իր կողմից սպասարկվող ոլորտին առնչվող համապատասխան մարմիններում, ինչպես նաև պաշտոնատար անձանց կողմից կատարվող աշխատանքների վիճակի մասին.
լզ) իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:

Վարչության պետն ունի Oրենքով, այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ (սոցիալական երաշխիքներ) և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ (սահմանափակումներ):
 

← Վերադառնալ ցուցակին

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2017-08-18 17:33:23