Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածքը

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ  ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿԸ, առ` 04.12.2019

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ  ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿԸ  08.01.2020-Ի ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ

Նունե Թարվերդյան

Նունե Թարվերդյան

Բաժնի պետ

28-74-01, (0281) 2-25-22 (+374) 281 2 27 90

Կենսագրություն
Գործառույթներ / իրավասություններ

Բաժնի պետը՝
ա) կազմակերպում է ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված` Մարզպետարանի կողմից իրականացվող ծրագրերի հաշվապահական հաշվառումը,
բ)իրականացնում է Ֆինանսական հաշվետվությունների կազմումը և ներկայացումը լիազոր մարմիններին /ամսական, եռամսյակային, տարեկան/.
գ) կազմակերպում է ապրանքանյութական արժեքների, դրամական միջոցների և հաշվարկների ստույգ գույքագրումը, ինչպես նաև կրեդիտորական պարտքերի ժամանակին վճարումը.
դ) հաշվարկում և ժամանակին ապահովում է պետական բյուջեյի, հարկային, պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների կատարումը.
ե)իրականացնում է մարզպետարանի աշխատակազմի աշխատակիցներին տրվող ապահովագրական նպաստների հաշվարկման և վճարման գործառույթներ.
զ) կազմակերպում է Մարզպետարանի աշխատակազմի աշխատակիցների աշխատավարձի և աշխատավարձին հավասարեցրած վճարումների, գործուղման մեկնող աշխատակիցների ծախսերի փոխհատուցվող գումարների հաշվարկման և վճարման աշխատանքները.
զ.1) սոցիալական փաթեթից օգտվողների հայտի հիման վրա կազմակերպում է ֆինանսավորման աշխատանքները.
է) իրականացնում է հիմնական միջոցների գույքամատյանի հաշվառումը, կատարում ամորտիզացիոն մասնահանումներ.
ը) իրականացնում է ազատված աշխատողների վերաբերյալ տվյալների տրամադրումը սոցիալական ապահովագրության հիմնադրամի տարածքային կենտրոն.
թ) իրականացնում է տարածքային հարկային տեսչություն մարզպետարանի աշխատողների եկամուտների և անհատական տվյալների վերաբերյալ տեղեկությունների տրամադրման աշխատանքները
ժ) իրականացնում է տարևերջյան գուքագրման արդյունքների ամփոփում տարեկան հաշվեկշռի ներկայացման համար.
ը)իրականացնում է ներկայացված հաշիվ ապրանքագրերի հիման վրա աշխատանքներ և ծառայություններ մատուցած կազմակերպություններին գումարի ժամանակին վճարում.
ժա) իրականացնում է մատակարար կազմակերպությունների հետ փոխադարձ հաշվարկների ստուգում.
ժբ) Մարզային ենթակայության կազմակերպություններից ընդունում և ամփոփում է բյուջետային ծախսերի վերաբերյալ ֆինանսական հաշվետվությունները.
ժգ) կազմակերպում է Մարզպետարանի աշխատակազմի ֆինանսական գործառույթների կանխիկ դրամի դրամարկղային գործառնությունները.
ժդ) կազմակերպում է տեղական ինքնակառավարման մարմիններին` համայնքի բյուջեի նախագծի նախապատրաստման ընթացքում աջակցություն և մեթոդական օգնություն ցույց տալու աշխատանքները.
ժե) կազմակերպում է տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարների կողմից ստացված գույքային հարկերի հաշվառման համար հայտ-պահանջագրերի՝ վերլուծման, ամփոփման մինչև հաշվետու տարվա մարտի 1-ը և ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ներկայացնելու աշխատանքներըը.
ժզ) կազմակերպում է յուրաքանչյուր ամիս Մարզի համայնքների բյուջեների եկամուտների և ծախսերի կատարման վերաբերյալ տեղեկատվության վերլուծման և ըստ համայնքների ամփոփման, համայնքների բյուջեների եկամուտները նվազեցնող` ՀՀ օրենքների կիրարկման համար պահանջվող տեղեկատվության հավաքագրման, ստուգման և ամփոփման, աշխատանքները.
ժէ) Վարչության պետի հանձնարարությամբ ապահովում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր նախապատրաստելը, ինչպես նաև դրանց վերա¬բեր¬յալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցեր մշակելը.
ժը) Վարչության պետին առաջարկություններ է ներկայացնում՝ Բաժնի քաղաքացիական ծառայողներին Հայաստանի Հանրապետության օրենս¬դրու¬թյամբ սահ¬ման¬ված կարգով ար¬տա¬հերթ ատեստա¬վո¬րե¬լու, վերա¬պատ¬րաս¬տելու, կարգա¬¬պա¬¬հական տույժի ենթարկելու և խրախու¬սե¬լու վերա¬բերյալ.
ժթ) ատեստավորումից առնվազն երկու շաբաթ առաջ ներկայացնում է Բաժնի քա¬ղա¬¬քացիական ծառայողների ծառայողական բնութագրերը.
ի) համապատասխան առաջարկություններ է ներկայացնում Բաժնի քաղաքացիական ծառայողների բացակայության դեպքում նրանց փոխարինելու մասին
իա) Վարչության պետի հանձնարարությամբ կատարում է քաղաքացիների ընդունելություն.
իբ) Վարչության պետին է ներկայացնում Բաժնի աշխատանքային ծրագրերը.
իգ) այլ մարմիններից, պաշտոնատար անձանցից ստանում է Բաժնի առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված անհրաժեշտ տեղեկատվություն և նյութեր.
իդ) ստորագրում է Բաժնի անունից պատրաստվող փաստաթղթերը.
իե) Բաժնի լիազորությունների շրջանակներում նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ.
իզ) Վարչության պետին, ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է առաջարկություններ՝ Բաժնի աշխատանքներին մասնագետներ, փորձագետներ, գիտական հաստատությունների ներկայացուցիչներ ներգրավելու, ինչպես նաև աշխատանքային խմբեր կազմավորելու համար.
իէ) Բաժնի առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված, ինչպես նաև Վարչության պետի գիտությամբ, կարող է հրավիրել խորհրդակցություններ՝ դրանց մասնակից դարձնելով համապատասխան մարմինների պաշտոնատար անձանց, մասնագետների, փորձագետների.
իը) ըստ անհրաժեշտության ներկայացնում է համապատասխան զեկուցումներ՝ իր կողմից սպասարկվող ոլորտին առնչվող համապատասխան մարմիններում, ինչպես նաև պաշտոնատար անձանց կողմից կատարվող աշխատանքների վիճակի մասին.
իթ) իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:
Բաժնի պետն ունի Օրենքով, այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ (սոցիալական երաշխիքներ) և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ (սահմանափակումներ):
 

← Վերադառնալ ցուցակին

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2020-01-24 18:57:43